Utbildningsprogram med fokus på jämställdhet

Nästan alla utbildningsprogram i Sverige har måldokument som nämner en jämställdhetspolicy eller att man på något sätt ska arbeta för att alla ska behandlas lika. Ofta säger man till exempel att genusperspektiv ska integreras i undervisningen. Dessa termer är dock lite luddiga och det är sällan tydligt vad som konkret görs för att främja jämställdhet i ett utbildningsprogram.

Internationellt sett är Sverige i toppklass när det gäller jämställdhet. Väldigt få ifrågasätter atutbildningsprogramt kvinnor och män ska behandlas lika och att könsdiskriminering måste bekämpas. Bara för att man har kommit långt med jämställdhet går det inte att luta sig tillbaka och tro att arbetet är klart. Undersökningar visar att kvinnor ofta upplever diskriminering på grund av sitt kön under ett utbildningsprogram och det är ingen hemlighet att kvinnor generellt sett har något lägre löner ute i arbetslivet.

Genuscertifierade utbildningsprogram

Redan under utbildningen bör ett visst fokus läggas på jämställdhet. Framförallt måste studenter, lärare och personal ha en medvetenhet om problem med diskriminering, samt en handlingsplan om de själva upptäcker problem. Drabbas studenter av sexism eller om ett visst utbildningsprogram har väldigt låg andel kvinnliga studenter bör åtgärder vidtas. Något som har hamnat i fokus under senare är är den patriarkaliska maktstruktur som har byggts upp inom mansdominerade yrken, till exempel polisyrket. En del män har mycket svårt att ta order av kvinnor och försöker på olika sätt att trycka ner dem och få dem att känna sig ovälkomna. Andra män har ett stort ansvar även under utbildningen att reagera om de upplever att någon utsätts för sexism.

På senare år har man börjat med att genuscertifiera utbildningsprogram. Då kan man vara säker på att utbildningen har fokus på jämställdhet. Personalen kommer att vara särskilt utbildad i sådana frågor. Bland annat är lärarna utbildade för hur de ska tänka på genus i den egna undervisningen. Om man går ett genuscertifierat utbildningsprogram finns ingen garanti för att aldrig bli könsdiskriminerad, men risken minskar åtminstone betydligt.